Хочу продать квартиру. Ипотека можно ли продать квартиру быстро. Можно продать долю в квартире. В каком банке брать ипотеку. Стоит ли брать ипотеку сегодня. На какой срок брать ипотеку. Утепление стен своими руками. Быстрое утепление стен пенопластом своими руками. Технология утепления стен. Ремонт видеокарты ноутбука. Быстрый ремонт видеокарты своими руками. Сколько стоит ремонт видеокарты. В каком банке взять автокредит. Где выгоднее взять автокредит без проблем. Бесплатный сервер wow. Рейтинг серверов wow сайт. Сервера wow mangos. Чертежи самодельных станков. Скачать чертежи станков для холодной ковки. Сверлильный станок чертеж. Договор аренды квартиры. Стоимость аренды квартиры в Москве. Снять в аренду квартиру.

Klimacz je na facebooku

+420 388 601 154 info@klimacz.cz 

Politika jakosti

Politika jakosti (QM) KLIMA s.r.o. na období 2018 – 2023

 

Hlavním posláním firmy KLIMA s.r.o. je být spolehlivým partnerem v oblasti výroby a dodávek následujících produktů:

 • radiálních středotlakých a vysokotlakých ventilátorů
 • mokrých hladinových odlučovačů
 • nosných svařovaných ocelových konstrukcí a dílů pro transportní techniku
 • topných a chladících poklopů, včetně souvisejících výrobků
 • zařízení pro zpracování biomasy (sušičky, cyklony, kotle atd.)
 • zařízení pro energetiku

 

Při všech svých podnikatelských činnostech se řídíme zásadou trvale udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí.

 

Ve vztahu k hodnotám a rozvoji společnosti

 • Individuální odpovědností všech zaměstnanců a zejména vrcholového vedení společnosti dosáhnout stability a zlepšování jakosti našich služeb a výrobků procesně orientovaným systémem jakosti ve všech našich procesech a činnostech.
 • Dodržovat platná ustanovení všech právních předpisů, tj. zákonů, nařízení, vyhlášek a také norem souvisejících s výrobou produktů a životním prostředím.
 • Dosáhnout pevné pozice na trhu díky kvalitě výrobků, služeb a profesionálnímu přístupu.
 • Postupovat tak, aby aktivity společnosti co nejméně zatěžovali životní prostředí v souladu se závazkem prevence znečištění.
 • Identifikací příčin nedostatků a realizaci preventivních a nápravných opatření zajistit proces zlepšování, a tím snižovat výrobní náklady společnosti.

 

Ve vztahu k zákazníkům a všem zainteresovaným osobám

 • Chceme být profesionálním a respektovaným partnerem pro naše zákazníky s důrazem na dlouhodobou oboustranně výhodnou spolupráci a svým aktivním přístupem pomáhat svým zákazníkům k dosahování jejich podnikatelských cílů.
 • Dlouhodobým cílem společnosti je maximálně uspokojit požadavky zákazníků s důrazem na technickou podporu, vysokou kvalitu a dlouhodobou spolehlivost spojenou s kvalitním servisem pro všechny nabízené produkty. Důraz je kladen i na potřebné vybavení příslušnou dokumentací včetně všech atestů a protokolů.
 • V náročném procesu zvyšování produktivity hodláme nadále nabízet konkurenceschopné ceny vyráběných produktů za konkurenceschopných dodacích lhůt a záruk.

 

Ve vztahu k zaměstnancům

 • Usilujeme o budování korektních vztahů se svými zaměstnanci, neboť si uvědomujeme, že výkon a dobré jméno společnosti jsou dány kvalitou jejích zaměstnanců.
 • Pěstujeme v zaměstnancích pocit sounáležitosti s vlastní společností.
 • Zvyšujeme odbornou úroveň znalostí zaměstnanců na všech úrovních.
 • Zapojujeme naše zaměstnance do procesu neustálého zlepšování své činnosti i s ohledem na životní prostředí.

 

Ve vztahu k dodavatelům

 • Spolupracujeme s dodavateli orientovanými na vysokou kvalitu svých výrobků při zachování příznivé cenové hladiny.
 • Budujeme se svými dodavateli oboustranně výhodné, dlouhodobé obchodní vztahy.

 

K tomu, aby se společnost stala vyhledávaným partnerem v oblasti dodávek průmyslových ventilátorů, odlučovačů, svařovaných konstrukcí a speciálních výrobků pro konkrétní zákazníky, vyráběných jako ekologicky nezávadný produkt v bezpečném prostředí včetně dodávání služeb, dbáme na rozvoj se zavedeným a fungujícím systémem jakosti, který zajišťuje trvalou jakost produkce a tím se stane vyhledávaným obchodním partnerem a dodavatelem, u kterého bude vytvořen pocit jistoty nejen pro zákazníka, ale i pro zaměstnance společnosti.

 

Ve vztahu k zákazníkům si uvědomujeme, že:

 • hlavním cílem společnosti je maximální uspokojování zákazníků výrobky a službami, které svou vysokou úrovní splní nebo předčí jejich požadavky,
 • trvalé uspokojování všech našich zákazníků výrobky a službami vysoké jakosti je základem úspěchu v soutěži s konkurencí a rozhodujícím faktorem pro dosažení prosperity,
 • zákazník a uspokojování jeho požadavků je hlavním motivem veškeré naší činnosti.

 

V oblasti nákupu:

 • zvyšujeme náročnost vůči našim dodavatelům a rozvineme s nimi aktivní spolupráci při objasňování vzájemných požadavků,
 • udržujeme databázi vhodných dodavatelů materiálů a služeb.

 

Ve vztahu k vlastním zaměstnancům dbáme na:

 • jejich přesvědčení, že zabezpečování jakosti našich výrobků a služeb je úkolem všech útvarů a všech zaměstnanců společnosti, kteří řídí, provádějí a ověřují veškeré činnosti ovlivňující jakost,
 • poskytování účinné pomoci při výchově, školení a výcviku zaměstnanců, aby byli způsobilí plnit všechny požadavky této politiky jakosti.

 

Základní orientací společnosti v oblasti péče o životní prostředí je:

 • plnit požadavky legislativy platné pro oblast životního prostředí s důrazem na preventivní přístup k této problematice,
 • stálá šetrnost k zeleni a čistotě vod,
 • udržování pořádku na pracovištích a každodenní úklid, minimalizace rušivých vlivů na okolí,
 • trvale plánovitě zlepšovat environmentální profil společnosti při rozvíjení svých ekonomických aktivit,
 • informovat zaměstnance v rámci interních školení a ostatní veřejnost o vlivech činnosti naší společnosti na životní prostředí a vstřícně s nimi komunikovat.

  

Základní orientací společnosti v oblasti BOZP je:

 • plnit požadavky legislativy a správních rozhodnutí platných pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s důrazem na preventivní přístup k této problematice,
 • prosazovat zavedení managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u spolupracujících či dodávajících organizací,
 • důsledně dodržovat bezpečnostní předpisy a minimalizovat tak vznik pracovních úrazů a nemocí z povolání,
 • pravidelně proškolovat a prakticky vycvičit zaměstnance a zároveň zvyšovat jejich úroveň vůči havarijní připravenosti.

   

Společnost se dále zavazuje:

 • využívat zkušeností zaměstnanců k naplňování výrobních cílů ve shodě s požadavky kvality, s maximálním ohledem na životní prostředí a dodržování bezpečnosti práce,
 • prosazovat zavedení systému environmentálního managementu u svých obchodních partnerů a dodavatelů,
 • minimalizovat vznik odpadů a emisí,
 • vzniklé odpady předávat k likvidaci odborným firmám,
 • v rámci technických i ekonomických možností minimalizovat možnost vzniku úrazů a nemocí z povolání,
 • pravidelným proškolováním zvyšovat povědomí vlastních zaměstnanců i zaměstnanců externích firem o zásadách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • zajistit, aby veškeré činnosti ve společnosti byly doprovázeny důslednou ochranou zdraví zaměstnanců.

 

 Zpracoval: Ing. Václav Tomášek

V Prachaticích, 3. 1. 2018

 

Tento dokument schválilo a projednalo vedení společnosti na poradě vedení dne 26. 3. 2018.

 

 

                                                                                                             Milan Mercl

                                                                                                        Jednatel společnosti

Další odkazy

Společnost vyrábí a dodává

 • Radiální vysokotlaké ventilátory až do průměru oběžného kola 2800 mm, množství vzduchu 180 m3s-1 a celkovém  tlaku 23 000 Pa
 • Středotlaké radiální ventilátory až do průměru oběžného kola 2000 mm a množství vzduchu 70 m3s-1 a celkovém tlaku 4 000 Pa
 • Axiální přetlakové ventilátory až do průměru oběžného kola 1000 mm, množství vzduchu 15 m3s-1 a celkovém tlaku 500 Pa
 • Speciální radiální a axiální ventilátory
 • Odlučovače
 • Ocelové svařované výrobky a konstrukce
 • Potrubí
 • Sušicí zařízení pro biomasu
 • Zakázková výroba, příprava a dělení materiálu, třískové obrábění
 • Jiné výrobky dle požadavku zákazníka